دعاوی کارگزار بیمه

 نمایندگان و کارگزاران بیمه به عنوان واسطه بین افراد و بیمه گران عمل می کنند.  نمایندگان و کارگزاران، بیمه نامه می فروشند و کمیسیون دریافت می کنند.  متأسفانه برای مصرف کننده ، ساختار جبران نمایندگی گاهی اوقات این انگیزه را برای آنها ایجاد می کند که شما را بطوری راهنمایی کنند که بتوانند کمیسیون بیشتری دریافت کنند. برای نماینده یا کارگزار بیمه امکان پذیر است که در شرایطی که شما تحت پوشش ضرر و زیان خود قرار نمی گیرید ، مسئول باشد. شایستگی دعاوی حقوقی علیه یک کارگزار یا نماینده بیمه بستگی به بیمه نامه ، نوع ضرر و نمایندگی دارد که توسط کارگزار یا نماینده ایجاد شده است. به عنوان مثال ، اگر یک کارگزار یا نماینده الزامات نوع خاصی از پوشش را توضیح دهد ، به بیمه شونده گفته می شود که آنها ملزم به افشای اطلاعات خاص در مورد درخواست نیستند، و در نتیجه پوشش رد می شود ، کارگزار یا نماینده ممکن است مسئول سهل انگاری باشد.  معمولا، دعاوی حقوقی علیه کارگزاران یا نمایندگان بیمه شامل ارزیابی خطاها و کوتاهی ها می شود.  یک وکیل می تواند به تعیین اینکه آیا نماینده یا کارگزار مسئولیت دارد یا خطاها یا قصور از جانب شرکت بیمه بوده کمک کند.
 وکلای مجرب ما با سیاست ها ، فرایند دعاوی و مسئولیت های کارگزار/نماینده بیمه بسیار آشنا هستند.  ما تخصص لازم برای شناسایی سهل انگاری یا کلاهبرداری را داریم و تا اطمینان حاصل شود که در صورت جبران، غرامت منصفانه دریافت خواهید کرد یا قربانی چنین رفتاری هستنید، مبارزه خواهیم کرد.  


 

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو وکیل دعاوی بیمه وکیل دعاوی بیمه در تورنتو وکیل دعاوی بیمه در ریچموندهیل وکیل دعاوی بیمه در تورنهیل