تصادفات رانندگی

هر کسی که درگير يک تصادف رانندگی شده باشد به خوب ی می داند که اين يکی از ناراحت کننده ترين تجربياتی است که بايد آن را پشت سر بگذارد. تصادف خودش می تواند آسيب زا باشد اما سروکار داشتن با پيامدهای بعدی تصادف اغلب سخت ترين بخش آن است. جبران خسارت از طريق وکالت حقوقی می تواند آسودگی ای را که شما برای برگشت به آرامش و زندگی عادی نياز داري د فراهم کند.  
اگر در يک تصادف رانندگی در اونتاريو صدمه ديده باشي د ، برای جبران صدماتی که متحمل شده ايد دو روش وجود دارد:  
اولين روش از طريق ادعای سود تصادف است که "ادعای عدم تقصير" نيز خوانده می شود. دليل اينکه به آن "ادعای عدم تقصير" گفته می شود اين است که شما مجاز به درخواست اين مزايا هستيد بدون توجه به اينکه مقصر بوده اي د يا اينکه تصادف می تواند با مقصر دانستن شخص ديگری نسبت داده شود. اين سود از طريق شرکت بيمه خودروی شخصی شما تأمين می شود .  
روش دوم برای جبران خسارت ، ادعای شبه جرم (مسئوليت مدنی) است که معمولاً به عنوان دادخواست شناخته می شود. اين روش جبران خسارت معمولاً از جانب شرکت بيمه طرف مقابل انجام می شود و معمولاً به نوعی سهل انگاری يا بی احتياطی از جانب آنها احتي اج دارد. در زير اطلاعات تکميلی در مورد اين دو گزينه آورده شده است:  
مزايای تصادف  
هر شخصی که در يک وسيله نقل يه موتوری صدمه ببي ند از اين مزايا برخوردار است ، از جمله راننده ، مسافر يا عابر پ ياده. غرامتی که شما می تواني د دريافت کنيد شامل موارد زير است:  
• عدم النفع  
• هزينه های درمانی و توانبخشی  
• هزينه های مراقبت در خانه  
• هزينه های پرستار  
• هزينه های بدون درآمد يا دانشجويی  
شبه جرم  
اگر آسيب ديده ايد و در نتيجه، اي ن آسيب ديدگی تأثيری منفی روی شما گذاشته، و اگر طرف مقابل در اين حادثه مقصر باشد، می  توانيد از شرکت بيمه آنها غرامت بخواهيد. غرامتی که شما دريافت خواهيد کرد شامل موارد زير است:
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده
• درد و رنج  
• ناتوانی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار
اين دو روش دريافت غرامت پيچيده است و به صرف زمان زيادی نياز دارد ، زيرا شرکت های بيمه برای اطمينان از دستيابی به کمترين ميزان تسويه مالی ممکن با چنگ و دندان مبارزه می کنند. مطمئن باشي د ، ما می توانيم اطمينان حاصل کنيم که شما غرامت عادلانه و کامل را دريافت خواهيد کرد.  
افزايش قابل پيش بينی حوادث وسايل نقليه موتوری در سال 2021  
متأسفانه تصادفات رانندگی ي کی از رايج ترين خطراتی است که مردم اونتاريو با آن روبرو هستند. در سال 2020 ، 617912،10 راننده دارای مجوز و 303،795،9 وسيله نقليه مسجل در جاده های اونتاريو وجود داشت. تنها در آن سال ، اونتاريو 23689 تصادف منجر به فوت و دارای جراحات شخصی را ثبت کرد. اين تعداد به دليل قرنطينه ناشی از 19-covid به طور قابل توجهی کمتر از سال قبل بود ، زي را تعداد تصادفات منجر به فوت يا جراحات شخصی ثبت شده در سال 2019، 34130 نفر بوده است يعنی 44 ٪بيشتر. با تسهيل مقررات قرنطينه و بازگشت افراد به جاده ها ، انتظار می رود تعداد تصادفات افزايش يابد. با پي ش بينی اين افزايش ، رانندگان بايد بيشتر مراقب باشند زيرا جاده ها به تدريج دوباره پر ازدحام می شوند. اگر شما يا يکی از عزيزانتان درگير يک تصادف رانندگی شده ايد ، وکالت قانونی مطمئن ترين راه برای اطمينان از دري افت غرامت عادلانه و کامل است.

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو