تصادفات عابر پياده

اکثر تصادفات عابر پياده در معابر رخ می دهد و به طور کلی توسط رانندگان حواس پرت اتفاق می افتد. تا زمانی که عابر پياده علائم راهنمايی و رانندگی را نقض نکند ، عابران پياده معمولاً حق عبور از جاده را دارند و مطمئناً رانندگان وظيفه مراقبت معمولاً می تواند عليه راننده سهل انگاری که باعث آسيب می بيشتری هنگام رانندگی دارند. در نتيجه ، يک عابر پياده آسيب ديده
شود شکايت قانونی کند.  
مانند تصادفات با موتورسيکلت و دوچرخه ، تصادفات عابر پياده نيز می تواند آسيب های جدی وارد کند. يک عابر پياده آسيب پذيرترين شرکت کننده در جاده است و وسايل نقليه موتوری بايد به اين احترام بگذارند. اگر در اثر تصادف وسيله نقليه موتور ی به عنوان عابر پياده آسيب ديديد ، دو روش برای جبران خسارت وجود دارد. اولين روش از طريق مزايای تصادف يا مزايای تصادف "غير عمد" است. در بيشتر موارد ، اين غرامت از طريق بيمه اتومبيل خود شما تأمين می شود. با اين حال ، اگر رانندگی نمی کنيد يا بيمه اتومبيل نداريد ، می توانيد از شرکت بيمه خودرو وسيله نقلي ه ای که باعث آسيب شده است ، ادعای غرامت کن يد. اگر وسيله نقليه ای که باعث آسيب شده است برای ارائه ب يمه خود متوقف نشود ، يا اگر راننده وسيله نقليه قابل
شناسايی نباشد ، می توانيد از صندوق ادعای تصادفات وسي له نقليه موتوری مطالبه خسارت کني د. روش دوم برای مطالبه غرامت از طريق ادعای شبه جرم است. اين ادعا عليه راننده سهل انگار مطرح می شود و توسط شرکت بيمه آنها پرداخت می شود. در ادعاهای شبه جرم بايد ثابت شود که راننده سهل انگاری کرده است. اثبات ادعای شبه جرم نيز در صورتی که فرد آسيب ديده عابر پ ياده باشد آسان تر خواهد بود زي را راننده وسيله نقليه موتوری بايد اثبات کند که او سهل انگارانه رانندگی نکرده است. به طور معمول ، طرف آسيب ديده بايد اثبات کند که راننده سهل انگاری کرده است ، نه برعکس. اين به سادگی محافظت اضافی برای عابران پياده آسيب پذير است. هر دو اين ادعاها را می توان در صورت تصادف وسيله نقليه موتوری با عابر پياده بيان کرد. بسته به شرايط و شدت آسيب ها، م ی توانيد برای موارد زير ادعای غرامت کنيد:  
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده  
• درد و رنج  
• عدم توانايی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار


 

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات عابر پیاده وکیل تصادفات عابر پیاده در تورنتو وکیل تصادفات عابر پیاده در ریچموندهیل وکیل تصادفات عابر پیاده در تورنهیل