تصادفات دوچرخه

خواه برای ورزش ، اوقات فراغت يا مسافرت روزانه باشد ، GTA دوچرخه سوار زيادی دارد. متأسفانه ، مانند موتورسواران و عابران پياده ، در صورت برخورد با وسيله نقليه موتوری ، دوچرخه سواران از هيچ گونه محافظتی برخوردار ني ستند. تصادف
دوچرخه با اتومبيل تقريباً مسلم است که باعث آسيب شديد دوچرخه سوار می شود. دوچرخه سواران بايد همانند وسايل نقليه موتوری و عابران پياده از قوانين راهنمايی و رانندگی پيروی کنند ، اما وسايل نقليه موتوری و عابران پياده بايد در بسياری از شرايط تسليم آنها شوند و هميشه بايد مراقب آنها باشند. بر خلاف عابران پياده و وسايل نقليه موتوری ، دوچرخه سواران اغلب به عنوان شرکت کنندگان در جاده ناديده گرفته شده و فراموش می شوند.  
هنگامی که راننده يک وسيله نقليه موتوری سهل انگاری می کند و باعث تصادف يک دوچرخه سوار می شود ، دوچرخه سوار آسيب ديده حق ادعای جبران خسارت را از طريق ادعای مزايای تصادف دارد و همچنين ممکن است واجد شرايط برای مطالبه  غرامت اضافی در قالب ادعای خلاف باشد. غرامت به طور كلی از يك شركت بيمه دريافت می شود و بستگی به اين دارد كه
چه كسی در اين امر دخيل بوده ، چه كسی مقصر است و همچنين بسياری از عوامل ديگر. اثبات ادعای بزهکاری ني ز در صورت دوچرخه سوار بودن شخص آسيب ديده آسان تر خواهد بود زيرا راننده وسيله نقليه موتوری ملزم به اثبات عدم سهل انگاری رانندگی خود خواهد بود. به طور معمول ، طرف آسيب ديده بايد اثبات کند که راننده سهل انگاری کرده است ، نه برعکس. اين صرفا محافظت اضافی برای دوچرخه سواران آسيب پذير است . ً
در برخی شرايط ، ممکن است يک دوچرخه سوار به دليل سهل انگاری شهرداری آسيب ببيند. به عنوان مثال ، وجود يک حفره خطرناک در زمين بدون علامت گذاری مناسب می تواند شهرداری را مسئول صدمات وارده بداند. اگر هنگام دوچرخه سوار ی آسيب دي ده ايد ، مهم است که به دنبال مشاوره حقوقی باشيد تا مشخص شود آيا واجد شرايط غرامت هست يد. بسته به شدت حادثه ، يک دوچرخه سوار ممکن است به موارد زير واجد شرايط باشد:  
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده  
• هزينه های توانبخشی و درمانی  
• درد و رنج  
• عدم توانايی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار  


 

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات دوچرخه وکیل تصادفات دوچرخه در تورنتو وکیل تصادفات دوچرخه در تورنهیل وکیل تصادفات دوچرخه در ریچموندهیل