قتل های غير عمدی

از دست دادن يک عزيز می تواند يکی از سخت ترين تجربيات زندگی شما باشد . اگر عزيز شما در ي ک حادثه دلخراش درگذشت ، درد و رنج اين ضرر بيشتر می شود. شما نه تنها عزيزان خود را از دست داده ايد ، بلکه تمام خانواده بايد اکنون با عواقب مالی مرگ شخص ، از جمله هزي نه های مراسم خاکسپاری و مراحل وصيت برای توزيع املاک خود ، مقابله کنند. در صورت
اشتغال متوفی ممکن است در درآمد خانواده نيز شکاف زي ادی وجود داشته باشد. وکالت حقوقی در چنين شرايط دشواری می تواند به شما کمک کند غرامت مالی شخص يا نهادی غافل را که مسئول مرگ نادرست بوده است استرداد کنيد.  
ما با اطمينان از دريافت غرامت کامل و عادلانه با خانواده ها همکاری نزديک خواهيم کرد و احساس امنيت را فراهم می کنيم. اگرچه درک می کنيم که هيچ مبلغی هرگز نمی تواند جايگزين زندگی شود ، اما می تواند به خسارات مالی ناشی از فاجعه کمک کرده و استرس های اضافی مرتبط با فشار مالی را از بين ببرد.