لغزش و سقوط

متأسفانه ، لغزش و سقوط در کانادا ، به ويژه در زمستان، امريست کاملا متداول. قانون مسئوليت متصرفان در اونتاريو از افراد در برابر لغزش و سقوط در حالی که در املاک تجاری ، املاک مسکونی و در زمين های شهرداری هستند ، محافظت می کند. اين امر شامل مراکز خريد ، فروشگاه های مواد غذايی ، پارکينگ ها ، مسيرهای مسکونی و حياط خانه ها ، پارک های عمومی ، جاده ها و پياده روهاست. اگر هنگام حضور در يکی از اين محل ها آسيب ديده ايد ، سئوال اين خواهد بود که آيا اين اموال برای افراد امن بوده است يا خير. انتظار نمی رود که متصرف يا مالک هرگونه تهديد خطر را از بين ببرد ، اما انتظار می رود اقدامات "معقول" را برای اطمينان از "منطقی" بودن امنيت و ايمنی اموال انجام دهد.  
چه چيزی منطقی است؟  
تعيين دليل پذيری به شرايط هر حادثه بستگی دارد. به عنوان مثال ، ممکن است منطقی به نظر برسد که در طول روز يک تکه غذا در کف يک فروشگاه مواد غذايی بيفتد ، اما اينکه اي ن تکه غذا در تمام روز روی زمي ن بماند منطقی نيست. فرض کنيد مشتری گيلاسی را روی زمين می اندازد و 30 ثان يه بعد مشتری ديگری روی گيلاس لغزي ده و روی آن می افتد. اثبات مسئوليت دشوار خواهد بود زيرا هيچ کاری وجود نداشت که فروشگاه مواد غذا يی بتواند "در حد معقول" در اي ن مدت زمان برای جلوگيری از سقوط انجام دهد. با اين حال ، اگر گي لاس دو ساعت قبل از ايجاد آسيب روی زمين بماند ، اثبات مسئولي ت آسان تر خواهد بود زيرا مدت زمان "معقولی" برای برداشتن گيلاس برای فروشگاه وجود داشت.  
اين استاندارد برای املاک مسکونی و شهرداری يکسان است. اگرچه آنچه در يک فروشگاه مواد غذايی معقول است ممکن است برای يک راهروی مسکونی يا پياده رو شهرداری يکسان نباشد. اما خواه اين آسيب در ملک تجاری ، يا شهرداری رخ داده باشد ، وظيفه وکيل آسيب های شخصی، تعيين دليل پذيری از طريق تحقيق و تفحص است.  
اگر مصدوم مسئول سقوط باشد ، تکليف چيست؟
مصدوم سقوط ممکن است تا حدی مسئول صدمات وارده باشد و متصرف ممکن است تلاش کند که اثبات کند که مصدوم مسئول صدمات وارد به خود است. به عنوان مثال ، اگر مصدوم در زمان حادثه با بی دقتی رفتار کرده، اين امر می تواند منجر به اين شود که متصرف فقط مسئول بخشی از خسارت باشد. در زير چندين مثال متداول ذکر شده است که مصدوم ممکن است تا حدی مسئول صدمات وارده به خود در موارد لغزش و سقوط باشد:  
• تصدی داوطلبانه خطر: اگر مصدوم آب رو ی زمين ببيند و تصميم بگيرد به جای دور زدن روی آن راه برود.  • کفش: اگر مصدوم هنگام عبور از پارکينگ يخی کفش پاشنه بلند (و نه چکمه های زمستانی) پوشيده باشد.  • رفتار مصدوم: اگر مصدوم در حال دويدن ، ارسال پيام کوتاه يا حواس پرتی باشد.  
• حالت مصدوم: اگر مصدوم الکل نوشيده باشد يا در حالت عادی نباشد .
به يادآوری و افشای اين فاکتورها هنگامی که مصدوم به دنبال مشاوره حقوقی است مهم خواهد بود.  اگر متصرف مقصر شناخته شود چه مسئوليتی در قبال مصدوم دارد؟  
در صورت اثبات مسئوليت ، متصرف ملزم به بازپرداخت خسارت يا صدمات ناشی از حادثه به مصدوم خواهد شد. مهم است که مصدوم هرگونه مدرک پزشکی در مورد صدمه، اثبات خسارت مالی يا اثبات چگونگی مداخله آسيب در زندگی خود جمع آوری کند. اين موارد هنگام ارزيابی هزينه خسارت در نظر گرفته می شوند. بسته به شرايط ، مصدوم می تواند برای موارد زير غرامت دريافت کند:  
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده  
• درد و رنج  
• عدم توانايی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار  
• صدمه به اموال  


 

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو وکیل زمین خوردگی وکیل زمین خوردگی در تورنتو وکیل زمین خوردگی در ریچموندهیل وکیل زمین خوردن وکیل زمین خوردن در تورنتو وکیل صدمات بدنی وکیل صدمات بدنی در تورنتو